Nasza Fundacja Sióstr św. Dominika

Fundacja Sióstr św. Dominika powstała w grudniu 2017 roku. i wspiera wszystkie dzieła prowadzone przez dominikanki.

FUNDACJA SIÓSTR ŚW. DOMINIKA
al. Kasztanowa 36
30-227 Kraków

KRS: 0000698914
REGON: 368492392
NIP: 6772426191
NR KONTA: 91 1240 4722 1111 0010 7641 5479

Jeżeli chcesz nas wesprzeć 1% podatku, podaj proszę numer KRS Fundacji: 0000698914 oraz cel szczegółowy: DPS Broniszewice

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego obejmująca:

 1. Ochronę i promocję zdrowia,
 2. Oświatę i wychowanie oraz edukację,
 3. Kulturę i sztukę,
 4. Opiekę i pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 5. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6. Działalność charytatywną,
 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 9. Opiekę nad zabytkami,
 10. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-9 powyżej.
 11. Ochronę środowiska.

Fundacja może realizować swoje cele poprzez:

1. Działalność statutową nieodpłatną, tj:

 1. Wspieranie bieżącej działalności placówek oświatowych, domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, placówek medycznych prowadzonych przez Zgromadzenie, konserwację budynków i urządzeń, remonty, budowę, modernizację, wyposażanie w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, edukacyjny itp. wyżej wymienionych dzieł.
 2. Finansowanie lub dofinansowanie nauki, edukacji, wypoczynku, wychowania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.
 3. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, doraźnej lub stałej osobom chorym, w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, ubogim i ich rodzinom w kraju i poza jego granicami.
 4. Organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu.
 5. Organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, rękodzieła i innych, wystaw, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych
 6. Wspieranie i rozwijanie różnych form duszpasterstwa.
 7. Prowadzenie działań wspierających rodzinę w tym dzieci i młodzież,
 8. Budowanie i utrzymywanie budynków sakralnych i innych obiektów służących realizacji celów Zgromadzenia sióstr Św. Dominika
 9. Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 10. Działalność wydawniczą i poligraficzną.
 11. Ochronę parków i ogrodów będących własnością Zgromadzenia
 12. Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez Fundację.
 13. Pozyskiwanie środków na realizacje celów Fundacji

2. Działalność statutową odpłatną, tj.

 1. Wspieranie bieżącej działalności placówek oświatowych, domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, placówek medycznych prowadzonych przez Zgromadzenie, konserwację budynków i urządzeń, remonty, budowę, modernizację, wyposażanie w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, edukacyjny itp. wyżej wymienionych dzieł.
 2. Finansowanie lub dofinansowanie nauki, edukacji, wypoczynku, wychowania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.
 3. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, doraźnej lub stałej osobom chorym, w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, ubogim i ich rodzinom w kraju i poza jego granicami.
 4. Organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu.
 5. Organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, rękodzieła i innych, wystaw, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych.
 6. Wspieranie i rozwijanie różnych form duszpasterstwa.
 7. Prowadzenie działań wspierających rodzinę w tym dzieci i młodzież.
 8. Budowanie i utrzymywanie budynków sakralnych i innych obiektów służących realizacji celów Zgromadzenia sióstr Św. Dominika.
 9. Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 10. Działalność wydawniczą i poligraficzną.
 11. Ochronę parków i ogrodów będących własnością Zgromadzenia.
 12. Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez Fundację.
 13. Pozyskiwanie środków na realizacje celów Fundacji.